SVÁTOSTI


         Svátost manželství

           Svátost smíření


               Eucharistie

                Biřmování

        Pomazání nemocných


                                                       Svátost kněžství